top of page
Artboard 10.png

הפרויקט הוקם כחלק מהיוזמות של פשוט.עושים מאת כפר הסטודנטים וקהילת הדר, במטרה להנגיש את

...המידע הדרוש לתושבי הדר ומתיישבים חדשים. אנו מאמינות שידע בשיתוף הציבור הוא האוצר הגלום בחברה האנושית

יודעות.ים משהו שאנחנו לא? רוצות.ים להוסיף מידע רלוונטי?

מוזמנות.ים לכתוב לנו ואנחנו נשמח להוסיף את המידע לאתר:)

student@hadar.matnasim.co.il

bottom of page